Kiedy lekarz mówi „nie”, czyli prawne aspekty odmowy udzielenia świadczenia Zdrowotnego. Publikacja pokonferencyjna

Kategoria: Prawo

Spis treści

Leszek Bosek Konstytucyjny spór o naturę prawną wolności sumienia  7

Mirosław Wróblewski Prawna regulacja odmowy przez lekarza działania sprzecznego z sumieniem

w kontekście konstytucji i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej  19

Katarzyna Grabarczyk Granice medycznej klauzuli sumienia w europejskiej konwencji praw człowieka i orzecznictwie trybunału strasburskiego  29

Karolina Stankiewicz Problem odmowy świadczenia lekarskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle praktyki orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – wybrane zagadnienia  43

Anna Białek Odmowa skierowania na badania prenatalne jako podstawa odpowiedzialności cywilnej lekarza  61

Małgorzata Kurzynoga Sytuacja lekarza jako podmiotu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem prawa lekarza do strajku w kontekście obowiązku udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych  73

Tomasz Sroka Zaniechanie stworzenia warunków umożliwiających wykonanie obowiązku zapobieżenia skutkowi jako podstawa odpowiedzialności karnej lekarza za przestępstwo materialne przeciwko życiu lub zdrowiu pacjenta  87

Michał Wantoła Wyłączenie odpowiedzialności karnej i zawodowej lekarza za nieudzielenie pomocy. Rozważania na gruncie art. 162 k.k.  101

Paweł Brzezicki, Wojciech Ossowski Problematyka prawna odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego– refleksja na kanwie studium przypadków  117

Autor Anna Białek, Tomasz Sroka (red.)
Rok wydania 2015
Zapytaj o produkt

Używamy technologi ciasteczek aby ulepszyć działanie naszej strony i Twoje wrażenie o niej, kiedy z niej kożystasz. Ciasteczka umożliające podstawowe działanie stony, zostały już wysłane. Aby dowiedzieć się więcej o technologi ciasteczek, zobacz naszę Politykę Prywatności.

Akceptuje ciasteczka z tej strony.